ដល់រដូវភ្ជុំ - សុខ ពិសី & បូទី [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]