કાજલ મહેરિયા | તે મને કેમ કરી બદનામ | Te Mane Kem Kari Badnam | FULL AUDIO

Produce & Present By STUDIO SARASWATI - JUNAGADH.
Producer : MANOJ N JOBANPUTRA.
Lyrics : RAMESH PATEL - Ekta Sound Producer
Music : RAHUL - RAVI.

રોજ નવા અપડૅટ ની માહિતી માટે ૩ ચેનલ ને subcribe કરો.
- STUDIO MAA MOGAL


- STUDIO SARASWATI OFFICIAL


- STUDIO SARASWATI OFFICIAL CHANNEL

YouTube Images

All images from the biggest to the smallest
Click the right mouse button and select "Save Image As ..." to download the original image to your computer.

Image URLs:

Direct link to image with resolution: 1280x720

Direct link to image with resolution: 640x480

Direct link to image with resolution: 480x360

Direct link to image with resolution: 320x180

Direct link to image with resolution: 120x90

A few frames from the video and URLs to each:

Title and Description

Description and title of the video.
If the fields are empty, then there is no description for the video.
Title:

Description of the video.