០៨ - រង្វិលជុំ - Javascript | KHODE

if condition ដំណើរការ​ម្ដង ក្នុង​ករណី​ដែលពិត ។
រង្វិល​ជុំ​ស្រដៀង​ទៅ​នឹង if condition ដែរ វា​ខុស​គ្នា​ត្រង់ ក្នុង​ករណី​ដែល​ពិត រង្វិល​ជុំ​ដំណើរការ​ច្រំដែលៗ​រហូត​ទាល់តែ​ករណី​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​មិន​ពិត ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Imagens do YouTube

Todas as imagens do maior para o menor
Clique com o botão direito do mouse e selecione "Salvar imagem como..." para baixar a imagem original para o seu computador.

URLs de imagem:

Link direto para imagem com resolução: 1280x720

Link direto para imagem com resolução: 640x480

Link direto para imagem com resolução: 480x360

Link direto para imagem com resolução: 320x180

Link direto para imagem com resolução: 120x90

Alguns quadros do vídeo e URLs para cada um:

Título e Descrição

Descrição e título do vídeo.
Se os campos estiverem vazios, não há descrição para o vídeo.
Título:

Descrição do vídeo.