មួយណាក៏ដូចមួយណា MouyNaKorDouchMouyNa - យក់ ថិតរដ្ឋា【Official MV】

បទ៖ មួយណាក៏ដូចមួយណា
ច្រៀង៖ យក់ ថិតរដ្ឋា
ដឹកនាំសម្តែង ៖ រ៉េត
និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធបទភ្លេង៖ Tho Meet
ថតដោយ ៖ ភារិន-ចិន-ដា
#TownProduction #Yokthetrotha #Townvideo #TownMV
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

YouTube vaizdai

Visi vaizdai nuo didžiausio iki mažiausio
Paspauskite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite "Išsaugoti paveikslėlį kaip...", norėdami atsisiųsti originalų vaizdą į savo kompiuterį.

Vaizdo URL:

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 1280x720

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 640x480

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 480x360

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 320x180

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 120x90

Kelios vaizdo įrašo ir kiekvieno URL rėmeliai:

Pavadinimas ir aprašymas

Vaizdo aprašas ir pavadinimas.
Jei laukai yra tušti, vaizdo įrašo aprašymas nėra.
Pavadinimas:

Vaizdo aprašymas.