ឧបសគ្គស្នេហ៍ - ស៊ូ ស៊ីរីកា 【Official Short Films】Part 01

បទ៖ ឧបសគ្គស្នេហ៍
ច្រៀងដោយ៖ ស៊ូ ស៊ីរីកា
និពន្ធទំនុកច្រៀង & Melody : Hak Record
និពន្ធទំនុកភ្លេង ៖ ចាប ចំរើនមករា
ដឹកនាំសម្ដែងដោយ ៖ឃុន ចាន់ធារឹទ្ធ( Rith Omega)
កាត់ត៖ រ៉េត វីរៈ (Reak Mini)
ថតដោយ៖ ភារិន-ចិន-ដា
ប្រធានបច្ចេកទេស៖ អ៊ី មែន - អ៊ី ភក្ដី
#TownProduction #Siryka #Townvideo #TownShortfilm
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

YouTube ongle de pouce

Toutes les images du plus grand au plus petit
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez "Enregistrer l'image sous..." pour télécharger l'image d'origine sur votre ordinateur.

URL d'image:

Lien direct vers l'image avec résolution: 1280x720

Lien direct vers l'image avec résolution: 640x480

Lien direct vers l'image avec résolution: 480x360

Lien direct vers l'image avec résolution: 320x180

Lien direct vers l'image avec résolution: 120x90

Quelques images de la vidéo et des URL à chaque:

Titre et description

Description et titre de la vidéo.
Si les champs sont vides, il n'y a pas de description de la vidéo.
Titre:

Description de la vidéo.