១៣ - កាលបរិច្ឆេទ - Javascript | KHODE

ក្នុង​វីដេអូ​នេះ សិក្សា​អំពី​កាលបរិច្ឆេទ និង​ដំណើរការ​នៃ​ល្វែង​ម៉ោង ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Imágenes de YouTube

Todas las imágenes del más grande al más pequeño
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Guardar imagen como..." para descargar la imagen original a su computadora.

URL de la imagen:

Enlace directo a la imagen con resolución: 1280x720

Enlace directo a la imagen con resolución: 640x480

Enlace directo a la imagen con resolución: 480x360

Enlace directo a la imagen con resolución: 320x180

Enlace directo a la imagen con resolución: 120x90

Algunos cuadros del vídeo y las URL de cada uno:

Título y descripción

Descripción y título del video.
Si los campos están vacíos, no hay descripción para el video.
Título:

Descripción del video.