ស្វែងយល់​អំពី Domain Name | KHODE

Domain Name និយាយ​ឲ្យ​ខ្លី គឺ​ជា ឈ្មោះ​គេហទំព័រ ។
វីដេអូ​នេះ បង្ហាញ​អំពី​ពាក្យ​គន្លឺះ​ដូចជា
- Transfer Protocol
- HTTP : Hyper Text Transfer Protocol
- FTP : File Transfer Protocol
- កូដ​ប្រទេស
- TLD : Top-Level Domain
- Domain Name
- Subdomain
- Directory ។

វីដេអូ​សិក្សា​អំពី​គេហទំព័រ​ដទៃ​ទៀត


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.