១៤ - គណិត - Javascript | KHODE

សិក្សា​អំពី​គណិតវិទ្យា​នៅ​ក្នុង​កូដ Javascript មិនមែន​ស្វែង​យល់​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ភាព​សាំញ៉ាំ​ទាំងឡាយ​ដែល​មាន​ក្នុង​គណិតវិទ្យា​នោះ​ទេ គឺ​សិក្សា​អំពី property និង method ដែល​ប្រើ​សំរាប់​គណនា​របស់​ជាច្រើន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​មេរៀន​គណិតវិទ្យា​នៅ​សាលា ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.