រំកិលភ្នំ - ឈីន រតនៈ [OFFICIAL AUDIO]

ដឹងលទ្ធផលប្រឡងមួយថ្ងៃជាងហើយត្រូវអត់? ហេតុអ្វីនៅតែពិបាកចិត្តទៀត? យើងត្រូវគិតថាយើងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយ ហើយការប្រឹងនេះប្រៀបដូចជាការរំកិលភ្នំ! បាក់ទឹកចិត្តគ្មានប្រយោជន៍ទេ ត្រូវប្រឹងជាបន្តដើម្បីជោគជ័យនៅថ្ងៃមុខ!

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.