០៥ - មុខងារ - Javascript | KHODE

មុខងារ ឬ function គឺ​ជា​បណ្ដុំ​នៃ​បម្រែបម្រួល​អ្វីច្រើន​ចូល​គ្នា ។
ក្នុង​វីដេអូ​នេះ សិក្សា​អំពី​ការ​បង្កើត​មុខងារ ការ​ហៅ​មុខងារ​ឲ្យ​ដំណើរការ ព្រំដែន​នៃ​អញ្ញាត ... ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.