០៦ - រង្វិលជុំ - PHP | KHODE

របស់​ដែល​នៅ​ក្នុង if គឺ​ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ ក្នុង​ករណី​ដែល​លក្ខខណ្ឌ​ត្រឹមត្រូវ ។ រីឯ​របស់​ដែល​នៅ​ក្នុង​រង្វិល​ជុំ គឺ​ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ ក្នុង​ករណី​ដែល​លក្ខខណ្ឌ​ត្រឹមត្រូវ​ដូច​គ្នា តែ​វា​មិន​ឈប់ដំណើរការ​ទេ វា​នៅ​តែ​ដំណើរការ​រហូត​ទាល់​តែ​លក្ខខណ្ឌ​នោះ ប្រែ​ជា​មិន​ត្រឹមត្រូវ​វិញ ។

វីដេអូ​មេរៀន PHP ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook


គេហទំព័រ​ផ្លូវការ

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.