អន្តរកម្ម​ផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ - អនុវត្ត​កូដ Javascript | KHODE

យើង​សិក្សា​អំពី​ការ​បង្កើត​អន្តរកម្ម​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ផ្លូវ​ការ​របស់ Khode គឺ khode.academy ដែល​អន្តរកម្ម​ទាំងនោះ​មាន​នា​ទី​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នៅ​ពេល​ពួក​គេ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​របស់​យើង ។
អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវ​សិក្សា​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​មាន ៖
- ការ​រំកិល និង​ចម្ងាយ​នៃ​ការ​រំកិល​ទំព័រ
- កំពស់​របស់​ធាតុ
- បញ្ជា​កូដ CSS នៅ​ក្នុង​ធាតុ
- ចាប់​យក CSS ដែល​កំណត់​លើ​ធាតុ ។

វីដេអូ​អនុវត្ត​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook


គេហទំព័រ​ផ្លូវការ

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.