១៣ - តារាង - CSS | KHODE

ក្នុង​វីដេអូ​នេះ យើង​ដក​ពិសោធ​អំពី​កូដ CSS មួយ​ចំនួន​ដែល​យើង​បាន​រៀន​រួច​មក​ហើយ​យក​មក​អនុវត្តនៅ​លើ​តារាង និង​សិក្សា​នូវ propger ថ្មីៗ​ចំនួន​៥ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សំរាប់​ប្រើ​តែ​ក្នុង​តារាង​ប៉ុណ្ណោះ ។

វីដេអូមេរៀន CSS ទាំង​អស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.