០១.០១ - ណែនាំ - អនុវត្ត HTML & CSS | KHODE

វីដេអូអនុវត្ត HTML & CSS នេះ យើង​មិន​ទាន់​ចាប់​ផ្ដើម​សរសេរ​កូដ​នៅ​ឡើយ​ទេ ។ យើង​គ្រាន់តែ​ដឹង​អំពី​ការ​អនុវត្ត​មួយ​នេះ និង​ឧបករណ៍​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាចនឹង​ត្រូវ​ប្រើ​ក្នុង​ពេល​យើង​អនុវត្ត ។

វីដេអូ​អនុវត្ត HTML & CSS ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook


គេហទំព័រ​ផ្លូវការ