០១.០១ - ណែនាំ - អនុវត្ត HTML & CSS | KHODE

វីដេអូអនុវត្ត HTML & CSS នេះ យើង​មិន​ទាន់​ចាប់​ផ្ដើម​សរសេរ​កូដ​នៅ​ឡើយ​ទេ ។ យើង​គ្រាន់តែ​ដឹង​អំពី​ការ​អនុវត្ត​មួយ​នេះ និង​ឧបករណ៍​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាចនឹង​ត្រូវ​ប្រើ​ក្នុង​ពេល​យើង​អនុវត្ត ។

វីដេអូ​អនុវត្ត HTML & CSS ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook


គេហទំព័រ​ផ្លូវការ

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.