បើបងមានបន្តិចតើអូនស្នេហ៍ទេ - សុវត្ថិ មុនីនាគ [OFFICIAL MV]

ឃើញអូនឈឺចាប់ដោយសារគេបងក៏ឈឺចាប់ដែរ ចង់ឲ្យអូនភ្លេចគេទទួលយកមនុស្សល្អនៅក្បែរខ្លួន តែចុងក្រោយបងក៏ឈឺចាប់ម្នាក់ឯង!

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明