១៤ - គណិត - Javascript | KHODE

សិក្សា​អំពី​គណិតវិទ្យា​នៅ​ក្នុង​កូដ Javascript មិនមែន​ស្វែង​យល់​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ភាព​សាំញ៉ាំ​ទាំងឡាយ​ដែល​មាន​ក្នុង​គណិតវិទ្យា​នោះ​ទេ គឺ​សិក្សា​អំពី property និង method ដែល​ប្រើ​សំរាប់​គណនា​របស់​ជាច្រើន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​មេរៀន​គណិតវិទ្យា​នៅ​សាលា ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明