នរណាចង់ជួបរឿងខូចចិត្ត - ណារិន - Norna Chang Chuop Reung Khouch Chit - Narin - 【Official MV 】

បទ៖ នរណាចង់ជួបរឿងខូចចិត្ត
ច្រៀង៖ ណារិន
ដឹកនាំសម្ដែង៖ ចាន់ បូរ៉ា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ យឹម តាស្រង់
សម្រួលបទភ្លេង៖ Tho Meet
ថតដោយ ៖ ភារិន - ចិន - ដា
#TownProduction #Narin #TownfullMV
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes