០៦ - រង្វិលជុំ - PHP | KHODE

របស់​ដែល​នៅ​ក្នុង if គឺ​ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ ក្នុង​ករណី​ដែល​លក្ខខណ្ឌ​ត្រឹមត្រូវ ។ រីឯ​របស់​ដែល​នៅ​ក្នុង​រង្វិល​ជុំ គឺ​ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ ក្នុង​ករណី​ដែល​លក្ខខណ្ឌ​ត្រឹមត្រូវ​ដូច​គ្នា តែ​វា​មិន​ឈប់ដំណើរការ​ទេ វា​នៅ​តែ​ដំណើរការ​រហូត​ទាល់​តែ​លក្ខខណ្ឌ​នោះ ប្រែ​ជា​មិន​ត្រឹមត្រូវ​វិញ ។

វីដេអូ​មេរៀន PHP ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook


គេហទំព័រ​ផ្លូវការ

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明