យើងឈ្នះហើយ - ធែល ថៃ ft. ឈីន រតនៈ [OFFICIAL MV]

ចង់ឈ្នះ ចង់ចាញ់ ឈ្នះហើយបានអីមកវិញ? បានត្រឹមតែបែកគ្នា បានត្រឹមឈឺចាប់!

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明