ជំនោរប៉ៃលិន- ចេន សាយចៃ - 【Official Full Audio 】

បទ៖ ជំនោរប៉ៃលិន
ច្រៀង៖ ចេន សាយចៃ
និពន្ធទំនុកច្រៀង & ទំនុកភ្លេង ៖ មរតកដើម
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង
#TownProduction #janeSaijai #TownMP3 #TownAudio ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes